Salgsvilkår

1 GENERELLE BETINGELSER


Mattorget er en nettplattform som formidler kjøp og salg av mat, drikke og andre varer og tjenester. Mattorget er ikke leverandør av mat- og drikkeutvalget på portalen. Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Mattorget.no, og andre toppdomener som eies av Creeact AS. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Mattorget.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Mattorget.no er kun tilgjengelig på norsk. Den respektive produsenten av den tilgjengelige maten og/eller drikkevaren er selv ansvarlig for innholdet og utformingen av det respektive mat- og drikkeutvalget, samt at varene som bestilles er i god stand.

Geografisk avgrensing av leveranse for produkter bestilt på Mattorget.no, reguleres av avtale inngått med transportør.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Mattorget.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon.

De mottatte tjenestene er underlagt leverandørenes Generelle vilkår og betingelser i den grad disse er en gyldig, integrert del av kontrakten.

2 DEFINISJON AV PARTER


Formidler er: Creeact AS, org. nr. 917 338 310 MVA, Ervik 6750, Stadlandet, og blir i det følgende benevnt «Creeact» «Mattorget.no», «Mattorget», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er +47 454 757 94


Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i ordrebekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».


Produsent er: Den person eller bedrift som produserer varer som selges på Mattorget, og blir benevnt som «produsent», «leverandør» eller «selger». I tilfeller der produsent leverer produkter til kjøper blir denne benevnt som «transportør».


Transportør er: Den person eller bedrift som henter produkt fra hentepunkt, og som leverer til utleveringspunkt og/eller et såkalt Mattorg.


Driftsansvarlig er: Den person eller bedrift som drifter et Mattorg og/eller et utleveringspunkt.

3 ANGRERETT

Produsenter på Mattorget.no forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.


Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:


 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
 • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (produsenten) om å besøke forbrukeren (i)
 • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.


For å benytte deg av angreretten, må du varsle den enkelte produsenten på en utvetydig måte. Kontaktinformasjon finnes under respektive produsent sin profil på Mattorget.


Dersom du angrer kjøp av varer, skal produsent tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende varer, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen levering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.


Produsent kan holde tilbake tilbakebetalingen til denne har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.


Du må returnere varene eller levere dem til respektive produsent, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.


Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

ANGRESKJEMA

Utfylt skjema sendes til berørt produsent og inneholder følge informasjon.


 1. Navn
 2. Adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende
 • varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 • tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
 1. Signatur (Ved brev)

4 REKLAMASJON

Enhver produsent forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Produsenten sine garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.


BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en ordrebekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt forbeholder vi oss retten til å refundere pengene. Det samme gjelder hvis varene har blitt skadet under transporten fra produsent til deg som sluttbruker.


PRISER OG BETALING

Prissetting av utbud av varer på Mattorget.no styres ikke av Creeact AS. Alle priser bestemmes av hver enkelt produsent, og er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen på et kjøp inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, emballasje m.m. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, ved feilprising forbeholder seg produsenten seg retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.For privatkunder gjøres kjøpesummen opp gjennom bank-, kredittkort, eller elektronisk betaling på våre nettsider. For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp med tilsendt faktura.


LEVERING OG FORSINKELSE

Ved kjøp som levers til utleveringspunkt, skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på ordrebekreftelsen. Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt av produsent.


RISIKO

Risiko produsent

Produsent har risikoen for varene inntil at transportør har varene i sin besittelse. I tilfelle der produsent også er transportør, innehar denne part risikoen for varene inntil at du kjøper har fått varene in sin besittelse. Dersom levering av varene blir forsinket, skal leverandør gi deg beskjed om ny estimert ankomsttid få fort denne kan estimeres.

Risiko transportør

Transportør har risikoen for varene inntil at driftsansvarlig har varene i sin besittelse. Deretter besitter driftsansvarlig av utleveringspunkt eller Mattorg risikoen. inntil at kjøper har fått varene i sin bestitelse.

Risiko driftsansvarlig

Driftsansvarlig av utleveringspunkt eller Mattorg har risikoen for varene inntil at kjøper har varene i sin besittelse.


UAVHENTEDE BESTILLINGER

Mattorget.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.


Ved henting av varer

Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt/tidsintervallet, må driftsansvarlig motta beskjed om dette senest 48 timer før hentepunktets åpningstid. Beskjeden skal sendes til driftsansvarlig og ordren vil da bli kansellert og du får refundert totalsummen for bestillingen.

Ved levering

Dersom du ikke er på din oppgitte adresse, når produsent kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil produsent/transportør forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva som skal gjøre videre. Varer som krever legitimasjon kan ikke hensettes.

Særavtaler, slik som hensetning av varer, at sjåføren venter eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for produsent eller transportør og alltid på kundens egen risiko. Mattorget.no tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

5 KUNDENS PLIKTER

På Mattorget.no ber vi alle som ønsker å handle om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller og noe lar oss lage Mattorget.no til noe mer enn bare en butikk — nemlig et rikt og inspirerende nettsamfunn.


Den som er registrert med bruker og som kunde hos Mattorget.no er ansvarlig for betaling av de ytelser Mattorget.no eller Mattorget.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Mattorget.nos side.


En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.


Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å


 • Påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto, bedriftskonto eller produsentkonto
 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Mattorget.no mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å


 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

6 EKSTRAORDINÆRE FORHOLD


Produsent, transportør eller driftsansvarlig er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis produsent, transportør eller driftsansvarlig kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor deres kontroll, og som produsent, transportør eller driftsansvarlig ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Produsent, transportør eller driftsansvarlig er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra produsents, transportørs eller driftsansvarligs side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

7 FORCE MAJEURE

Er produsent, transportør eller driftsansvarlig forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er produsent, transportør eller driftsansvarlig fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

8 TVISTER OG LOVVALG

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


Forbehold


 • Mattorget.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Mattorget.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser , allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Creeact AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Creeact AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Mattorget.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Mattorget.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Mattorget.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

8 TVISTER OG LOVVALG


Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold


 • Mattorget.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Mattorget.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser , allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Creeact AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
 • Creeact AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Mattorget.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Mattorget.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Mattorget.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

9 COPYRIGHT


Mattorget.no med logo er et registrert varemerke av Creeact AS.


Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.


Alt innhold på disse nettsidene er Creeact AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn , informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design , typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Creeact AS.